Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Aarhus Universitet og den danske stat

“When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

đź’š

So, why use Zersetzung? For any number of reasons. First, there is the in terrorem effect of the technique. The victim doesn’t know what is happening, and everybody around the target can watch as he or she crumbles under the relentless pressure of state harassment

https://www.thegreatcoursesdaily.com/east-germanys-stasi-surveillance-tactics-and-impact/

Serious fraud committed by Aarhus Universitet, Denmark: The senior management team and the Board of Aarhus University Brian Bech Nielsen, Connie Hedegaard, Johnny Laursen, and employes Louise Hauptmann, Vibeke Kjær Nielsen, and Lise Busk-Jensen (The Ministry of Higher Education and Science). These people have acted extremely cynical. They are serious liars. These people are criminals but are protected by authorities – the danish state: the Ministry of Justice and all the belonging departments, Ministry of Higher Education and Science, politicians at Christiansborg: the Danish Government (2017-2019 & 2019-) and the Danish Parliament : elected by the danish people with important democratic work to do on behalf of every single danish citizen. These authorities have broken the law by not prosecute the criminals. They have become criminals themselves. Denmark can easily be compared as a state similar to the former DDR – both eliteregimes.

Sagsakter forefindes under: Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, første og anden del

⚖️⚖️⚖️

Magtfulde individers tilladelse til at begĂĄ kriminalitet

Jeg har været meget overvældet over at eksempelvis ledelse- og bestyrelser pĂĄ universiteter er hævet over den fælles lovgivning vi har i Danmark, og derfor kan gøre som de har lyst til, hvorimod vi andre er underlagt en ordensmagt- og retssystem der kan være særdeles brutale overfor den sĂĄkaldte almindelige befolkning. Det kommer jeg aldrig til at tilgive. Netop nu lever vi i en tid hvor regeringen – med oppositionens velsignelse (jo!) – er i færd med at indføre kinesiske tilstande, hvor befolkningen underlægges stadigt større kontrol, og mindre og mindre selvbestemmelse. De taler til os som om vi er umælende nokkefĂĄr. SĂĄ retsbeskyttelse, og det efterhĂĄnden morsomme begreb demokrati har kun een retning og det er nedad og nedad – i et kulsort og endeløst hul. Det er dybt beskæmmende.

Jeg har forsøgt at forstĂĄ hvorfor udvalgte – store grupper af mennesker – ikke tør opponere imod alvorlige tilstande de er i stand til at se og gennemskue som forkerte: De er nødt til at overleve i en eller anden forstand. Men nu er jeg holdt op med at ville forstĂĄ. For brutale nazistiske og fascistiske regimer blev netop holdt oppe af den slags mennesker, og vi ser det fortsat overalt i verden. Det er denne store gruppe af mennesker der bærer diktatoriske regimer. Og jeg vil ikke længere forstĂĄ. Eller tilgive det.

Danske statsmyndigheder er kriminelle nĂĄr de ikke ønsker at retsforfølge ĂĄbenlys kriminalitet, men der er intet at stille op – som borger kan man kun se til at det foregĂĄr ret foran os.

Forsøg på at få danske demokratiske myndigheder i tale

Efter et forventeligt afslag i Civilstyrelsen, er sagen er nu i Procesbevillingsnævnet, men igen, det er alt samme den danske stat, og den ligner nu noget der minder om det gamle DDR, hvor almindelige borgere intet kan stille op overfor elitens grove lovovertrædelser.

5 februar (2021) sĂĄ jeg at der lĂĄ en afgørelse fra Procesbevillingsnævnet i e-boks (indkommet 3 feb.). Et allersidste trin pĂĄ himmelstigen, i forsøget pĂĄ at tale fornuft til- og med systemet. I troen pĂĄ, at der kunne foreligge en lille, mikroskopisk – sandkornet splittet op i atomer – mulighed for, at retsbeskyttelse mĂĄske alligevel fandtes, i virkeligheden. Og den mikroskopiske mulighed klamrer jeg mig til lidt endnu, hvorfor afgørelsen mĂĄ vente med at fĂĄ ĂĄbenbaret dets usle indhold.

⚖️

I dag, den 10 februar, har jeg åbnet afgørelsen fra ovenstående nævn, og det var som forventet et afslag på bevilling af fri proces. Sådan slap borgere ansat under danske statsmyndigheder, foreløbig, for at blive retsforfulgt for særdeles alvorlige lovovertrædelser. Sådan som det ofte er tilfældet.

Nu kan jeg endelig gøre anden halvdel af bogen færdig: beretningen om hvordan en uskyldig eksamensklage, stille men sikkert – skridt for skridt – ĂĄbnede en forseglet dør op, ind til en utænkelig verden af ækelt magtmisbrug, heriblandt danske myndigheders omfattende korruption. En mafialignende klub, der endda med ubegribelige midler forsøgte at stoppe lyset i at nĂĄ ind bag de ĂĄrstunge, møgbeskidte og tykke gammelmandsstøvede gardiner, selvfølgelig med god hjælp fra de aldrig svigtende hĂĄndlangere. Det har i sandhed været en vanvittig rejse, der bĂĄde har været ualmindelig sørgelig, men ogsĂĄ ĂĄbenbarende, og det tror jeg ikke, jeg ville have været foruden. Et nyt verdensbillede har set dagens lys, og alting stĂĄr sĂĄ strĂĄlende klart og tydeligt nu.

I bogens første del fortæller jeg, at dét jeg troede kun var et universitets bedrageri, i stedet indbefattede et ekstremt usselt og korrupt netværk af medbedragere, med tilsyneladende selvfølgelige forgreninger helt op på embeds-ministerielt- og folkevalgt niveau, hvor lovgivende, udøvende og dømmende elementer, alle afholder storgilde i et fælles elfenbenstårn, sammen med vogterne, imens der storgrines gevaldigt af alle vi andre.

⚖️

Bogen om de legale lovovertrædelser fjernes fra Saxo – ejet af danske statsmedier

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, første del

Bogens beskrivelse under saxo.dk (ejet af JP/Politikens Hus, der nogle mĂĄneder senere fjernede bogen)

Jura – Strafferet: proces og forbrydelser

Nøgleord: Retssamfund, Demokrati, Retsstat, Universitet, Rektor, Kriminalitet, Retssikkerhed

Aarhus Universitets ledelse har overtrådt straffeloven ganske groft, men dem der skulle være samfundets beskyttere, har vendt ryggen til sagen og lukket øjnene.

Aarhus Universitets ledelse, blandt andre rektor Brian Bech Nielsen, dekan Johnny Laursen og bestyrelsesformand Connie Hedegaard, har tvunget en ansat og underordnet til at bryde straffeloven ved at overgive hende arbejdsopgaver, som andre, i følge eksamensbekendtgørelsen (2016), skulle have taget sig af. I det bedrageri har hun eksempelvis udarbejdet ‘beviser’ til blandt andre mig, sĂĄ behandlingen af klage- og ankesagen sĂĄ ægte og uforfalsket ud. Hun blev i det arbejde ogsĂĄ nødt til at forfalske Lise Busk-Jensens underskrift. Det meldte jeg selvfølgelig til politiet, men de og mange andre, herunder ministre og folkevalgte politikere, men ogsĂĄ vores allesammens ‘vagthunde’ De Danske [Rædsels]medier, har gjort alt hvad de kunne for at beskytte lovovertræderne!
De har alle valgt at undergrave demokratiet og dermed retssamfundet i Danmark. De har valgt ikke at beskytte den ansatte og underordnede. De har valgt ikke at beskytte studerendes retssikkerhed. De har valgt ikke at beskytte mig. Danmark er derfor ikke et oprigtigt retssamfund. Danmark er et land hvor vi ‘almindelige’ borgere ikke kan stole pĂĄ de danske myndigheder. Kan det være rigtigt?

Trusler, bestillingsartikler i statsmedier – og andre utænkelige elimineringstiltag? … Se eksempelvis under Hobro Boligforening – en sag i sagen… hvis du tør!

PĂĄ baggrund af dine fornyede henvendelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet af blandt andet 14. juni 2018 og dine henvendelser til bestyrelsesformand, Connie Hedegaard (…). SĂĄfremt du ikke respekterer ovenstĂĄende, vil Aarhus Universitet sammen med den pĂĄgældende sagsbehandler ikke tøve med at anmelde forholdet til politiet med henblik pĂĄ at lade politi og anklagemyndighed vurdere, om der er grundlag for at rejse sigtelse efter straffelovens § 119 a.

Smagsprøver på usmageligt statsbedrageri- og kriminel og sygelig manipulation

Aarhus Universitets første trusselsbrev af 4 juli 2018

Ifølge et af Datatilsynets (Justitsministeriet) dokumenter, hvor studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsens pĂĄstĂĄede forklaring fremgĂĄr, skulle jurister under Aarhus Universitet pĂĄ vegne af studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen have anmeldt mig til politiet i 2018, men hvor der ikke blev fundet grundlag for at rejse sigtelse (2020). Aktindsigt i den pĂĄstand kan jeg ikke fĂĄ: der er nu gĂĄet fem mĂĄneder siden jeg bad om aktindsigt, for hvilken jeg efterfølgende flere gange har bĂĄde ringet og skrevet for at fĂĄ det udleveret. En anklager lovede at ringe tilbage “tidligt i næste uge” – det var tilbage i september (2020) …

Hvorfor lyves der igen og igen – i en lang uendelighed – af danske statsborgere indsat pĂĄ vigtige myndighedsposter udelukkende for fællesskabet Danmarks bedste?

26 april 2021: Jeg kan ikke fĂĄr aktindsigt i den pĂĄstĂĄede anmeldelse af mig, indgivet 30 juni 2018 af Aarhus Universitets jurister … NB: jeg er jo den der [angiveligt] skulle være anmeldt til Nordjyllands Politi, og mĂĄ vel derfor automatisk være omfattet af “den individuelle, væsentlige interesse”!:

(…) bemærkes det, at sagen er henlagt i medfør
af retsplejelovens § 749, stk. 2. Sagen er derfor ikke endeligt afsluttet.
Det fremgår af retsplejelovens § 41 d, at den, som har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der vedrører en endeligt afsluttet straffesag, i det omfang disse dokumenter har betydning for vurderingen af det konkrete retsspørgsmål, hvortil
den individuelle, væsentlige interesse knytter sig.
Eftersom sagen ikke er endeligt afsluttet, kan jeg ikke imødekomme Deres anmodning om aktindsigt efter
retsplejelovens § 41 d på nuværende tidspunkt (anklager, Nordjyllands Politi, 26 april 2021)

Her et lille udpluk af danske statsmyndigheders omgang med dansk lovgivning. Jeg betragter dem alle som værende helt pĂĄ linje med kyniske kriminelle – der er tale om intet mindre end en legal statsmafiabande. Danmark minder i uhyggelig grad om det tidligere DDR:

Hvad stĂĄr der mon forresten i retsplejelovens § 749, stk.2? og stk. 3 …

§ 749 Politiet afviser en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning.

Stk. 2. Er der ikke grundlag for at fortsætte en påbegyndt efterforskning, kan beslutningen om at indstille efterforskningen træffes af politiet, såfremt der ikke har været rejst sigtelse. Er sigtelse rejst, finder bestemmelserne i § 721 og § 722 anvendelse.

Stk. 3. Afvises anmeldelsen, eller indstilles efterforskningen, underrettes den forurettede eller, hvis den forurettede er afgået ved døden, den forurettedes nære pårørende. Det samme gælder andre, der må antages at have en rimelig interesse heri. Afgørelsen kan påklages til den overordnede anklagemyndighed efter reglerne i kapitel 10.

Bestillingsarbejde? En sag i sagen.

Er den danske stat involveret i forsøg pĂĄ at true mig til at holde mund – endda ogsĂĄ omhandlende andet end skriftlige henvendelser? Og som det seneste et (nu to) forsøg pĂĄ bagvaskelse via statsbetalte medier?

⚖️

Andre medaktører

Den 2 december 2020 opdagede jeg, at min gamle twitter-konto var ĂĄben igen. Twitter havde ellers suspenderet og lukket kontoen i juni 2020 – pĂĄ samme tid som jeg fandt ud af, at saxo.dk havde fjernet min bog fra deres platform. Det opdagede jeg, fordi jeg læste en mail fra beskikket censor Lise Busk-Jensen, der ogsĂĄ skulle være pĂĄ vegne af studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen, 8 juni. Mailen var afsendt 15 maj 2020.

De ønskede at jeg fjernede deres navne og underskrifter fra Twitter, min hjemmeside og i bogen, og udstedte en frist på en måned. Jeg skrev straks tilbage, som man kan læse sig til i ovenstående sagsakter. Deres henvendelse fik mig til at se om bogen stadig var på saxo.dk og det var den ikke.

Datatilsyn, Justitsministeriet

Den 15 januar 2021 kom der svar og afgørelse fra Datatilsynet. De fik ikke medhold – og grunden til at jeg sætter det i kursiv er fordi, meget omkring det ligner et spil for galleriet. SĂĄdan som den danske stat arbejder, og holder de fleste af os fuldstændig for nar, er sĂĄ forrykt og utilgivelig. Hele denne her sag er ualmindelig grov og grotesk. Jeg er virkelig rystet over hvordan danske myndigheder ikke viger tilbage for at mishandle borgere, udelukkende for at beskytte sig selv fra at skulle stĂĄ til ansvar. Hvordan den ene instans efter den anden ikke har nogen som helst bekymringer over at overtræde love, bekendtgørelser og egne embedsbeføjelser, og hvor det i stedet virker som dagligdag – helt almindelige forseelser.

I afgørelsesbrevet til studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen og beskikkede censor Lise Busk-Jensen er der en længere forklaring for hvorfor de fik afslag (endnu et forklaringsbrev til mig):

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på karakteren af de omhandlede personoplysninger. I
den forbindelse bemærkes det, at oplysningerne, som I ønsker slettet, er oplysninger om jeres for- og efternavn samt billeder af underskrift. For så vidt angår de påståede strafbare forhold er det Datatilsynets vurdering, at der ikke foreligger en offentliggørelse af oplysninger om
strafbare forhold, idet der er tale om ikke underbyggede udsagn af en tydelig subjektiv karakter

“Idet der er tale om ikke underbyggede udsagn af en tydelig subjektiv karakter”

⚖️

Den farlige vej at betræde

Jeg siger igen, det er en farlig vej at gå for alle stater, fordi der selvfølgelig kommer et tidspunkt hvor befolkningen har fået nok. Jeg har en stærk uvirkelighedsfølelse indeni over at Danmark er sådan et land. Jeg skriver ikke er blevet sådan et land, fordi måske har det altid været sådan, jeg har bare ikke opdaget det før nu.

Justitsministeriets og dets myndigheder https://www.justitsministeriet.dk/ og hvorfor det er ligegyldigt og omsonst at klage til den ene instans over den anden instans – det hele er ud af samme dybt korrupte og samfundsskadelige søle

”Der synes at være et stort dybt hul, hvor der egentlig burde være vejledning, dialog (partshøring), reel klagemulighed, retssikkerhed og retshåndhævelse i Danmark,” som Helen Siegumfeldt sammenfatter i årsberetningen.

Den redegør så detaljeret for de uretfærdigheder, hun ser, at Civilstyrelsen ligefrem har bedt hende skrue lidt ned og kun redegøre for det mest nødvendige.

https://www.k-news.dk/nyheder/det-juridiske-sikkerhedsnet-under-vores-retssamfund-er-presset-til-det-yderste

Retsordførerne for samtlige partier i teatertruppen Folketinget kontaktede jeg i juni 2018 og retsudvalget i 2020. NedenstĂĄende sendte jeg til en kontorfuldmægtig som svar pĂĄ hendes kvitteringsbesked hvor hun blandt andet skrev at retsudvalget ikke kunne gĂĄ ind i personsager. Det kan man vist heller ikke rigtig kalde sagen som jeg forsøgte at fĂĄ myndigheder under den danske stat til at tage sig af – en pligt de har ifølge lovgivningen – men Danmark er korrupt i en grad de fleste borgere ikke har begreb om.

Folkestyret i Danmark


https://www.computerworld.dk/art/52241/retsudvalget-ind-i-sag-om-gemte-logningsdata

https://www.avisen.dk/minister-ind-i-sag-om-tab-efter-toerre-taesk_198443.aspx

https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Sager/article11155093.ece

https://www.epilepsiforeningen.dk/nyheder/korekort-sagen-tages-op-igen/

Kørekort-sagen tages op igen – Epilepsiforeningen
Formanden for Folketingets retsudvalg, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), lover at gĂĄ ind i sagen om lastbilchauffører med epilepsi, der pĂĄ trods af en god prognose og mange ĂĄr uden anfald ikke kan fĂĄ fornyet sit kørekort til lastbil.. TV2 Syd bragte 16. oktober et indslag om lastbilchaufføren Fred Westergaard, der pĂĄ grund af strammede kørekortregler ikke kan fĂĄ fornyet sit kørekort … http://www.epilepsiforeningen.dk

I følge Grundlovens § 41, § 51 og § 56 har hvert enkelt folketingsmedlem mulighed for at tage en sag op.

§ 41 Stk. 1. Ethvert medlem af Folketinget er berettiget til at fremsætte forslag til love og andre beslutninger.

§ 51 Folketinget kan nedsætte kommissioner af sine medlemmer til at undersøge almenvigtige sager. Kommissionerne er berettigede til at fordre skriftlige eller mundtlige oplysninger såvel af private borgere som af offentlige myndigheder

§ 56 Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-5

Under hver paragraf (ft.dk) er tilføjet kommentarer. Det er interessant at læse kommentaren under § 56 i forhold til kronikken ‘Grundloven og Folketingets tinsoldater’ hvoraf jeg har udtaget følgende;

“Ja, det fremgĂĄr sĂĄmænd af grundloven. Grundlovens kapitel V handler især om reglerne for Folketingets arbejde. Her finder vi en paragraf, der ikke gør meget væsen af sig og umiddelbart forekommer temmelig harmløs og uanselig. Jeg tænker pĂĄ §56 (…). Som bekendt opererer grundloven overhovedet ikke med størrelsen “parti”. Alle folketingets medlemmer bliver principielt betragtet som folkevalgte enkeltpersoner. De er frie udadtil, men de er bundet indadtil, nemlig af deres overbevisning, deres samvittighed. Deres forpligtelse er lige netop at være tro mod deres egen samvittighed. Og samvittigheden er som bekendt ikke sĂĄdan at rende om hjørner med. Den melder sig, sĂĄ snart man forlader sin ærlige overbevisning og siger og gør noget andet end det, man inderst inde føler er ret og rimeligt” (…) Alt dette er vel ikke ligefrem overstrømmende ærefuldt. Og dog tillader grundloven sig at forudsætte tilstedeværelsen af moralsk integritet og hæderlighed hos de folkevalgte. Den insisterer pĂĄ idealet om den retskafne person, som er sit ansvar bevidst og bundet af sin overbevisning om, hvad er er ret og rimeligt”

https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3389272/Kronik-Grundloven-og-Folketingets-tinsoldater/ (vigtig og tankevækkende kronik)

Aarhus Universitets uhørt magtfulde rektor Brian Bech Nielsens oprørende, kyniske og dybt skadelige omgang med sandheden

Han bliver i øvrigt omtalt som “Brian Nielsen” i en afgørelse fra Statsadvokat, Viborg, oktober 2020

“Universitetets adelsmærke er, at vi har frihed, vi søger sandheden, og vi fortæller den – ogsĂĄ nĂĄr nogle ikke bryder sig om den. Erkendelserne, fordybelsen, oprør, kritisk sans, frihed, uafhængighed. Det er kerneværdier, som skal kendetegne ĂĄnden pĂĄ Aarhus Universitet, og som jeg stĂĄr pĂĄ mĂĄl for”.
Ud over en værdibaseret tilgang til livet har Brian Bech Nielsen ordentlighed som ideal, og han giver sin opvækst æren. Hans habitus er præget af en grundlæggende respekt for andre mennesker. SĂĄdan var det i familien, hvor han voksede op, og i spejderbevægelsen, som han frekventerede flittigt”

https://www.magisterbladet.dk/magasinet/2013/magisterbladet-nr-5-2013/etnysgerrigt-menneske

Rektor Brian Bech Nielsen m.fl. går ikke af vejen for at presse forskere til uredelighed https://www.vive.dk/da/nyheder/2018/forskere-paa-aarhus-universitet-oplever-at-forskningsfriheden-er-under-pres/ , men han m.fl. skal af den grund alligevel aldrig stå til regnskab. Han m.fl. går ikke af vejen for at tvinge ansatte og underordnede til at bryde straffeloven, men han m.fl. skal af den grund alligevel aldrig stå til regnskab. Han går ikke af vejen for at pudse politiet på fredelige demonstrerende studerende, såmænd allerede året efter han blev rektor!: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsledelsen-moedt-af-kritik-for-ikke-at-traekke-anmeldelse-mod-studerende-tilbage/

Aarhus Universitets rektor og udvalgte kollegaer breder sig på vigtige poster i det danske samfund, og kan benytte sig af noget der ligner rockermetoder uden han og de af den grund skal stå til regnskab! https://videnskab.dk/side/advisory-board. Det gør han og de, i selskab med andre på vigtige poster i det danske samfund. Danmark er dermed et eliteregime, hvor den almindelige borger er fuldstændig til grin!

https://jyllands-posten.dk/aarhus/uddannelse/article5946846.ece/

https://www.berlingske.dk/karriere/fra-palmeolie-til-rektor-job

⚖️

%d bloggers like this: