Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Indgivne politianmeldelser til Nordjyllands Politi (2022)

Jeg har fra den 31 marts 2022 og frem til den 28 september 2022, indgivet 29 politianmeldelser til Nordjyllands Politi, indtil videre. Se længere fremme.

Den 22 og 23 december 2022 fremsendte Nordjyllands Politi ved anklager Linnea Vilsbøl en række breve, der alle var afgørelser på flere af anmeldelserne. En noget rodet omgang, hvor hver enkelt anmeldelses nummer og dato ikke fremgår:

Afslagene er baseret på urigtige og ulovlige grundlag. Politi- og anklagemyndighed har pligt til i følge dansk lovgivning, at undersøge objektivt og professionelt, sådan at uskyldige ikke dømmes, og skyldige ikke går fri. Men hvad gør man, når man selv er dybt involveret i kriminaliteten?? …

Da jeg skrev et svar tilbage, fik jeg nye forklaringer, denne gang af senioranklager Maibrit Bak, en anklager jeg før har stiftet bekendtskab med, da jeg ville have aktindsigt i Aarhus Universitets angivelige anmeldelse af mig (behøver jeg at fortælle hvilken forklaring hun da gav mig?? … ). Men dokumentationen i de fremsendte afgørelser er uundværlig, og helt fantastisk. Alt det vil fremgå senere, både her og i bog.

Rimelig formodning?

Underskrifter anno 2011, og 2020 (3. klage/advarsel og indsendelse af sagen til Beboerklagenævnet med henblik på udsættelse af lejemål) af medarbejder, Hobro Boligforening, Jette Christensen, ‘Lise Hansen/Lise Vang Hansen’ og Karen Lis Hvarre.

To forskellige personers skrift … Tove Andersen (nederst) og Karen Lis Hvarre (øverst), 2. klage/advarsel 2020. To (falske) underskrivere er nok til at udløse en advarsel til en lejer (mig) uden at lejeren (mig) får lov til at svare på klagen.

Vi har derudover behov for at afhøre dig, samt gennemgå de indsendte anmeldelser, og det
dertilhørende skriftlige materiale, personligt med dig på Hobro politigård, Digterparken 2, 9500
Hobro. Sagens omfang gør, at det er nødvendigt med personligt fremmøde fra din side af, for at
kunne behandle din sag

Aske Holst Harboe Politiassistent

§ 742. Anmeldelser om strafbare forhold indgives til politiet.
Stk. 2. Politiet iværksætter efter anmeldelse eller af egen drift efterforskning, når der er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået

Retsplejeloven, retsinformation.dk

Den der i sagen går under navnet Brian Rytter Jensen indgav (angiveligt) en politianmeldelse på mit ene voksne barn, den 31 januar 2021, men han anmelder et angiveligt forhold, som jeg fik skylden for i en klage af 29 september 2020 der angiveligt er fra troværdige ‘Lise Hansen’/’Lise Vang Hansen’, der igen foranledigede sagen i Beboerklagenævnet, der igen foranlediget at mit daværende lejemål blev gjort betinget.

Den 27 januar 2023 indkom da noget, der kunne ligne et nyt forsøg på farlig framing?? Rettet mod et af mine voksne børn. Det er fuldt ud sandsynligt, taget flere afgørende omstændigheder i betragtning. Der er flere andre dokumenterede episoder, og jamen, fantasien kender ingen grænser – det er ekstremt farlige personer vi har med at gøre. I myndighedsstillinger.

Omtalte mand, der i sagsakter under danske myndigheder, politiet, Justitsministeriet, kaldes Brian Rytter Jensen:

7 februar 2021: ‘Lise Hansen/Lise Vang Hansen’ og ‘Simone Skau Jensen’ der er udsat for chikane af mig – forhold jeg har udøvet i årevis … (Nordjyske og BT, 2020-2021/2022)

“og hun overfalder hendes gæster verbalt, når de er på besøg og sidder på altanen” (BT, 30 marts 2021)

Den i sagen benævnte Simone Skau Jensen sidder for åbent vindue (8 november 2020). Man kan se noget af hendes arm, hånd og mobiltelefon på billedet fra altanen (1 november 2020). Kameraet er vendt mod mig. Den i sagen benævnte Lise Vang Hansen optræder på de fire af billederne

Inspicering af smadret bil (jf. avisartikler): Aktionsgruppe-involverede ved de i sagen benævnte Lise Vang Hansen, Simone Skau Jensen, Brian Rytter Jensen. De bidrager i sagsakter med angivelige* anmeldelses- og henvendelsesaktivitet til Nordjyllands Politi, med hvem de har et tilsyneladende overordentligt tæt kammeratskab … [er der en grund til at jeg skriver angivelig? …]

Når involverede i den samlede sag anmeldes til dansk politi …

Den 28 marts 2022, dagen før retsmødet i Landsretten (der fik lukkede døre og blev udsat) gennemgik jeg anklageskriftet imod mig. Et dokument på 250 sider. Heri indgår stort og ultra småt. Der er ikke det “danske myndigheder” kan anmelde mig for, ja og også mit ene barn. Men når det går den anden vej, går det noget mere trægt. Eksempelvis forlanger en Hr. Harboe (ahh…007), at jeg møder fysisk frem, til afhøring, omhandlende mine anmeldelser om underskriftforfalskning begået af Hobro Boligforening m.fl. Jeg skal møde fysisk frem! og tilmed i Hobro af alle steder. Gentaget som en konstatering af Statsadvokaten for Viborg. Det kan ikke foregå over telefon. Jeg skal tilmed tage fra den ene ende af landet til den anden. Fordi jeg skal afhøres. I en sag om usædvanlig groft bedrageri – ikke begået af mig, men af særdeles magtfulde danske statsborgere. Trods fremsendelse af anmeldelser med tilhørende tillæg (over 200 sider), da er det tvingende nødvendigt at jeg møder fysisk frem. Til afhøring.

Grundet anmeldelsens karakter er det nødvendigt med personligt fremmøde, i forhold til at konkretisere
anmeldelserne. Det udelukker desværre, at afhøringen kan foretages telefonisk.
Såfremt du ikke vil møde fysisk op, vil sagerne sendes til juridisk behandling på det foreliggende grundlag.

Aske Holst Harboe, politiassistent, gentaget for anden gang

Følgende personer er anmeldt til Nordjyllands Politi

1 Benævnte Brian Rytter Jensen: For falsk anmeldelse, herunder forsøg på at fremme egen sag, og skade mit barn og jeg, herunder familie, mest muligt (netop dét er tillige gældende i samtlige anmeldelser) Afvist

2 Hobro Boligforening ved direktør Anders Kjær, driftschef Lisbeth Pind herunder andre involverede: For skrift- og underskriftforfalskninger. Afvist

3 Advokatfirmaet Louadvokater, ved en benævnt advokat Carsten Jensen: For injurier af grov karakter, dokumenter som falsk bevis. Afvist

4 Benævnte Lise Vang Hansen: For injurier af grov karakter i forhold til påståede skader. Afvist

5 Karen Lis Hvarre, beboer under Hobro Boligforening: For injurier af grov karakter i forhold til påståede skader. Afvist

6 Sanne Kyndi Skovmose, formand for Beboerklagenævnet: For ulovlig behandling af sagen i Beboerklagenævnet. Afvist

NB: Beboerklagenævnet (Mariagerfjord Kommune) blev efterfølgende udliciteret til Aarhus Kommune – og 1. januar 2023 blev Sanne Kyndi Skovmose ansat i advokatfirmaet hvor Preben Bang Henriksen i mange år har haft – og fortsat har – sin gang (Advokatfirmaet Børge Nielsen, Aalborg).

7 Svend Erik Møller, kæreste til Karen Lis Hvarre: For injurier i forhold til påståede skader på person og briller. Afvist

8 Hobro Boligforening: For injurier af grov karakter, mobning, chikane, bagvaskelse, herunder alvorlig psykisk vold. Afvist

9 Tove Andersen, beboer under Hobro Boligforening: For injurier af grov karakter, fremsat til et landsdækkende massemedie. Afvist

10 Tove Andersen: For skrift- og underskriftforfalskning (at have kendskab til ulovlighederne begået i hendes navn). Afvist

11 Karen Lis Hvarre: For injurier af grov karakter fremsagt til landsdækkende massemedier m.fl., herunder alvorlig psykisk vold. Afvist

12 Benævnte Lise Vang Hansen: For injurier af grov karakter fremsagt til landsdækkende massemedier m.fl., herunder alvorlig psykisk vold. Afvist

13 Nordjyske, Det Nordjyske Mediehus, statsstøttet landsdækkende massemedie: For injurier af grov karakter, herunder alvorlig psykisk vold. Afvist

14 BT, Berlingske Media A/S, statsstøttet landsdækkende massemedie: For injurier af grov karakter, herunder alvorlig psykisk vold. Afvist

15 Hobro Boligforening ved bestyrelse, direktør Anders Kjær, driftschef Lisbeth Pind: For tilsidesættelse af ansvar og pligt, herunder alvorlige lovovertrædelser

16 Benævnte Lise Vang Hansen: For skrift- og underskriftforfalskninger. Afvist

17 Karen Lis Hvarre: For skrift- og underskriftforfalskninger. Afvist

18 Carsten Møller, tidligere beboer (i den lejlighed der kommer til at være opholdslejemål for aktionsgruppe-involverede): For angiveligt at underskrive klage med groft injurierende påstande, som vidne til forhold, han ikke har været vidne til. Afvist

19 Jette Christensen, medarbejder under Hobro Boligforening: For skrift- og underskriftforfalskninger, og dokumenter der skal tjene som bevis. Afvist

20 Karina Carlsen, medarbejder under Hobro Boligforening: For skrift- og underskriftforfalskninger, herunder viden om begåede alvorlige lovovertrædelser. Afvist

21 Benævnte Brian Rytter Jensen: For meddelagtighed “bevidst at chikanere, provokere og bagtale mine børn og jeg, men også at tilskynde til- og opmuntre andre involverede i sagen til denne adfærd, sådan at situationer kunne opstå, og faktisk opstod, der ikke behøvede at være hændt”, samt have viden om alvorlige begåede lovovertrædelser i den samlede sag (ikke afgjort, selv nu et år efter – og retsmødet i Landsretten nærmer sig … )

22 Benævnte Simone Skau Simonsen: For meddelagtighed “bevidst at chikanere, provokere og bagtale mine børn og jeg, men også at tilskynde til- og opmuntre andre involverede i sagen til denne adfærd, sådan at situationer kunne opstå, og faktisk opstod, der ikke behøvede at være hændt”, samt have viden om alvorlige begået lovovertrædelser i den samlede sag. (ikke afgjort, selv nu et år efter – og retsmødet i Landsretten nærmer sig … )

23 Hobro Boligforening og bestyrelse: For ulovlig opsigelse af mit daværende lejemål

24 Advokatfirmaet Louadvokater: For ulovlig opsigelse af mit daværende lejemål

25 Ronny Thomsen, Lejerbo, Hadsund: For i sin egenskab af angiveligt nævnsmedlem for udlejer, i Beboerklagenævnet, at have handlet mod bedre viden

26 Stefan Heilskov-Rousing, Randers (i øvrigt fuldmægtig i Gældsstyrelsen …): For i sine egenskab af angiveligt nævnsmedlem for lejer, i Beboerklagenævnet, at have handlet mod bedre viden

27 Advokatfirmaet Louadvokater ved benævnte advokat Carsten Jensen og benævnte advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green: For urigtige påstande og falske beviser, herunder handlet mod god advokatskik, mod bedre viden, og derfor groft misbrugt hvervet som advokat og advokatfirma. Afvist (også anmeldt til Advokatsamfundet – men de har tavshedspligt fortæller de mig. Og sådan som advokatfirmaet Louadvokater fortsat forfølger os – fogedretten april 2023 – da har Advokatsamfundets tilsyn intet foretaget sig!)

28 Benævnte dommer Mette Søndergaard, Retten i Aalborg: For embedsmisbrug af alvorlig karakter

29 Retspræsident Malene Urup, Retten i Aalborg: For embedsmisbrug af alvorlig karakter, herunder at dække for benævnte dommer Mette Søndergaards alvorlige embedsmisbrug

Et farligt og sygeligt bedrageri – der kun skulle blive endnu farligere

Når man som borger gå i rette med andre borgere, der tilfældigvis befinder sig i det vi omtaler magteliten – og som PET omtaler som en politisk elite

Jeg anmeldte som nævnt rektor Brian Bech Nielsen m.fl. tilbage i 2017, under sagen vedrørende Aarhus Universitet. I alt hvad der siden er hændt min familie og jeg, sådan som jeg har berettet her på min hjemmeside og i tilhørende dokumenter, da kan du jo fundere lidt over, om alting blot er rene tilfældigheder, eller om det vitterlig hænger sådan sammen, at vi er udsat for et koordineret og sygeligt angreb fra borgere i vigtige samfundsembeder. Korrupte antidemokrater.

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-03-28-ny-pet-rapport-fremhaever-to-slags-trusler-den-ene-er-ny

En anden tendens er ifølge rapporten en øget polarisering i det politiske system i flere lande i Vesten.

Udviklingen er blandt andet karakteriseret ved en øget normalisering af konspirationsteorier, og en skepsis over for legitimiteten af den politiske elite.

– Vi har observeret, at der særligt online er sket en skærpelse af retorikken rettet mod specifikke personer som for eksempel folkevalgte eller visse fagpersoner, som kommer til at fungere som fælles referencepunkter for især antimyndighedsekstremister, siger Michael Hamann.

CTA (Center for Terroranalyse) vurderer, truslerne kan medvirke til at inspirere eller legitimere, at påvirkelige personer – herunder personer med psykiske lidelser – handler voldeligt mod målet for truslen.

Det er et problem, da uhindret deltagelse i den politiske debat anses som en vigtig forudsætning for det repræsentative demokrati, påpeger rapporten

Tænk lidt over de udtalelser fremsat af PET på vegne af folkevalgte politikere – i demokratiet Danmark. Tænk lidt over, hvilken position disse politikere har, og det netværk – eksempelvis bestyrelsesposter i milliardforetagender – de færdes i. Der er tale om særdeles magtfulde borgere – vi andre ikke må “antaste” ved at ytre os. Jeg kan fortælle, at mine anmeldelser af blandt andre Nordjyske og BT’s artikler med groft usande beskyldninger rettet mod min søn og jeg, der som jeg skriver i anmeldelserne:

Statsstøttede danske medier, der går under betegnelsen ‘massemedier’, hvori uddannede journalister
arbejder, har pligt til, og ansvar for, at belyse nyhedsstof, informerende artikler og alt hvad der
publiceres fra disse mediehuse, objektivt og undersøgende. Danske statsstøttede massemedier har
ikke til formål at forfølge, udøve chikane og mobning, sprede løgne og begå bagvaskelse, herunder
med karakter af alvorlig psykisk vold, overfor andre mennesker, og i dette tilfælde mine børn og
jeg. Danske statsstøttede massemedier har ikke lov til at bruge og udøve så farlig en adfærd over for
mine børn og jeg, eller andre borgere, hverken på egne vegne, eller i ærinde for andre, især deres
magtposition taget i betragtning (…)

1) i forhold til det sociale liv vi, som mennesker og borgere lever, hvor vi er afhængige af at
færdes i et offentlig liv og blive behandlet ordentligt og godt, hvad angår eksempelvis
arbejde og arbejdskollegaer, læge og sundhedsvæsen, myndigheder, herunder kommune,
region og stat m.m.,
2) men også i forhold til et privat liv, hvad angår venner, familie og den berøringsflade vi som
mennesker færdes i, og kommer til at færdes i, og gerne fremtidigt vil færdes i.
3) At få skyld for noget vi ikke har gjort, og sprede disse groft usande påstande igennem en
kraftfuld og magtfuld platform; et statsstøtte dansk massemedie, herunder sociale medier,
der oppebærer en overordnet troværdighed, er særdeles alvorligt, ødelæggende og farligt

14 anmeldelse af 18 april 2022, BT anmeldt – blankt afvist af Nordjyllands Politi, Justitsministeriet

På grund af det, der skete med mig, ved alle nu, at staten vil forsøge at ødelægge dig totalt, sigte dig for alt muligt, og det alene, fordi du afslører dens handlinger. (“Nuts and sluts” er det udtryk, systemet ofte bruger til at beskrive whistleblowere med – som om de er skøre, fulde eller seksuelt afvigende)

README.txt – Erindringer, Chelsea Manning, Informations Forlag, 2022, s. 19

https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-9-freedom-thought-belief-and-religion

%d bloggers like this: