Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Vestre Landsret (2022-2023)

Byretten den 28 maj 2021. Retsformand/dommer/funktionschef i Fogedretten Trine Rønhoff-Øster råder mig – i en straffesag – til at “stoppe skriverier” (Nordjyske, 28 maj 2021), lige efter jeg er idømt 6 måneders ubetinget fængsel for (angivelig) umotiveret vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter …

”nu skal du holde op med det skriveri – for ellers ses vi [snart] herinde igen”

Anden del med tilføjelser, 20 juni 2021, s. 41 (jeg svarer “Ja, hvis der ikke bliver retfærdighed”. Hvortil hun gør en kraftig bevægelse med overkroppen og vredt svarer “Du skal ikke være fræk”. Jeg svarer overrasket “Hold da op, det var godt at få med”

Sagsakter – Vestre Landsret

Der er efterhånden en del sagsakter hørende under Vestre Landsret i den samlede sag – korrespondance imellem denne domstol og jeg – og heraf fremgår det åbenlyst, hvordan dommere under Vestre Landsret forvalter deres embeder: Nøjagtig som alle andre myndigheder m.fl. jeg er i berøring med, og som man kan læse- og lytte sig til her på min hjemmeside. Herunder udvalgte akter.

På baggrund af Landsrettens foruroligende adfærd i sagen, som det fremgår af korrespondancen
med dem, beder jeg om at sagen flyttes til anden domstolinstans, da Vestre Landsret ved først
fungerende landsdommer Jon Esben Hvam og nu fungerende landsdommer Thomas Klyver, i deres
embeder antager et virke der er alt andet end objektivt.
Disse forhold må du påpege overfor rette instans

Mit brev til beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg den 10 januar 2023 (læg mærke til navnet landsdommer Thomas Klyver, og hvem der afsagde kendelsen – angiveligt – af 9 maj 2023)

Hvem ankede efter 10 juni 2021?

Det seneste jeg sendte dem, var brev af 11 juni 2023 – på baggrund af henvendelse fra Kriminalforsorgen af 6 juni 2023, min henvendelse til Vestre Landsret af 8 juni 2023 og Vestre Landsrets retsbog af (angiveligt) 9 maj 2023, som de fremsender den 8 juni 2023:

Straffesagen afvises fordi jeg udeblev fra min egen anke, er Vestre Landsrets kendelse …

Vestre Landsret, Anklagemyndigheden (ved Statsadvokaten for Viborg og Nordjyllands Politi) og beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg, er udmærket klar over, at det er Anklagemyndighedens anke, og ikke min. Det fremgår netop af sagsakterne:

Statsadvokaten for Viborg, den 21 juni 2021:

ANKEMEDDELELSE MED ANKLAGESKRIFT

Anklagemyndigheden anker herved tillige dommen med påstand om domfældelse i
overensstemmelse med den i byretten rejste tiltale samt skærpelse.
I henhold hertil sættes Iben Schartau Schow under tiltale ved Vestre Landsret til
domfældelse i overensstemmelse med den i byretten rejste tiltale

Statsadvokaten for Viborg, 21 juni 2021

Vestre Landsret, den 6 juli 2021:

der af Statsadvokaten i Viborg (SAV j.nr. 2021-1400306-142) i henhold til ankemeddelelse af

  1. juni 2021 er sat under tiltale her ved retten
Vestre Landsret, 6 juli 2021

Og den 17 juni 2021 fik jeg brev fra Kriminalforsorgen (Jour.nr. 2021/110/08111-0001-0003) om ansøgning vedr. fodlænke (hvilket jeg ikke kan opnå grundet kriterierne) – og 25 juni 2021 fik jeg igen brev fra Kriminalforsorgen om afsoning:

Indkaldelse til afsoning
Du skal møde til afsoning torsdag den 15. juli 2021 kl. 15:00, Fællesskab kvinder i Horserød
Fængsel, Esrumvej 367, 3000 Helsingør.

Områdekontor København, journalnr. 2021/110/08111-0001-0004, 25 juni 2021

Det er stadig Anklagemyndighedens anke i 2022:

Statsanklageren i Viborg har i brev af 30. marts 2022 skrevet således til Kriminalforsorgen;
”Til brug for ankesagen mod Iben Schartau Schow skal jeg anmode om, at en personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808 må blive foretaget. Undersøgelsen bedes foretaget med henblik på at afgøre, om der bør foretages en mentalundersøgelse

Kriminalforsorgen, Aalborg, 20 april 2022

I mit brev af 11 juni 2023 svarer jeg på blandt andet retsbogen af (angiveligt) 9 maj 2023:

Note: I går, den 21 juni 2023, så jeg, at Vestre Landsret faktisk havde vedlagt en vejledning af 8 juni 2023, da de fremsendte mig retsbogen af (angiveligt) 9 maj 2023, den 8 juni 2023. Jeg skrev derfor til Vestre Landsret igen (21 juni 2023), for at sige, at mit brev, herunder anmodning af 11 juni 2023 stadig er gældende, og fremførte hertil nogle bemærkninger. Jeg har ikke hørt fra dem (i dag er det blevet 22 juni 2023, morgen). Vejledningen: følgende paragraffer fremgår: § 987, stk. 1 og 5. § 904, stk. 2 og 3. I vejledningen står: “Idet hun var udeblevet uden at have dokumenteret lovligt forfald, jf. retsplejelovens § 920, stk. 2”

Det er sendt via Digital Post som vedhæftet fil, og i mailen af 11 juni 2023skriver jeg følgende:

Til 

Vestre Landsret, 8 afd.

Hermed fremsendes brev af 11 juni 2023

I bedes egenhændigt besvare dette. Skulle I forlange, at det skal gå via den beskikkede forsvarer (dec. 2022-9 maj 2023), trods mit ønske om at I varetager dette, og henviser i øvrigt til den samlede korrespondance i sagen, i denne henseende,  da ønsker jeg en ny bekikket forsvarer til at varetage mit tarv som tiltalt.  

Iben Dreyfus

11 juni 2023

Jeg skriver, at Vestre Landsret egenhændigt må besvare mit brev – og hvis de forlanger, at det skal gå via den beskikkede “forsvarer”, da ønsker jeg en ny beskikket. Hvorfor nu det? Jo, den 10 januar 2023 skrev jeg et brev til den beskikkede “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg, at jeg ville have flyttet sagen (retsplejelovens § 703) ud af Vestre Landsrets behandling, foranlediget af denne domstolsinstans foruroligende handlemåde over for mig. At jeg anmodede “forsvareren” om det – blev et sygeligt cirkus i sig selv – midt i alt det andet sygdomsramte: Han svarer mig ikke! Jeg må da henvende mig igen – hvilket jeg gør den 4 marts 2023. Og pludselig vil han mødes med få dages varsel. Læs gerne korrespondancen imellem ham og jeg fra november 2022 og frem til april 2023:

Min anmodning kan tilsyneladende kun og udelukkende gå igennem den beskikkede forsvarer …

Jeg har nu undersøgt nedenstående paragraffer refereret af dommer Thomas Klyver, og det handler udelukkende om, at man som tiltalt har ret til en beskikket forsvarer. Og Vestre Landsret skriver da også “som udgangspunkt“. De har ikke andet end vildledt mig og groft overtrådt lovgivningen.

  • § 731. Offentlig forsvarer bliver, for så vidt sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, eller den valgte
    forsvarer udebliver, at beskikke, f) når sagen ankes, og anken ikke straks afvises
  • § 915. Hvis landsretten ikke straks afviser anken, beskikker landsrettens præsident en forsvarer for
    tiltalte, hvis denne ikke selv har valgt en forsvarer.

Efter retsplejelovens § 915, jf. § 731, stk. 1, litra f, skal der medvirke forsvarer i landsretten. Dette indebærer bl.a., at landsretten som udgangspunkt alene kommunikerer med anklagemyndigheden og forsvareren om ankesagen. Som anført i retsbog af 3. januar 2023
skal landsretten derfor henvise tiltalte til at drøfte sagen med sin forsvarer, der vil kunne
fremsætte eventuelle anmodninger vedrørende sagen over for landsretten.

Dommer Thomas Klyver, Vestre Landsret, 3 maj 2023

der på mine vegne anmoder Landsretten om det. Men “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg vil have mig til at begrunde min anmodning.

Såfremt du ønsker, at sagen skal ” flyttes ud af vestre landsret”, bedes du besvare
denne e-mail med din begrundelse for dette synspunkt.
Jeg vil da forholde mig til, om det er en anmodning jeg kan fremsætte over for
landsretten. (…)
Med venlig hilsen
Anders Trøck-Kronberg
Advokat (L)

19 april 2023, Advokat Anders Trøck-Kronberg

Jeg vil da forholde mig til, om det er en anmodning jeg kan fremsætte over for landsretten” ?? …

Helt tilbage i november 2022 og januar 2023 fremsender jeg Anders Trøck-Kronberg bevis for Vestre Landsrets partiske, bevidst vildledede og overtrædelse af lovgivning og forvaltningsretlige principper. Dette i øvrigt gjort i forening med folketingsmedlem Preben Bang Henriksen. Han kan læse sig til mine begrundelser – og ved selvsyn konstatere, at Vestre Landsret groft vildleder mig og overtræder lovgivningen, herunder Retsplejeloven. Men Anders Trøck-Kronberg kender dog alt til den samlede sag – og begår lovovertrædelserne i forening med Vestre Landsret og alle andre involverede.

I brevet af 11 juni 2023 til Vestre Landsret citerer jeg følgende:

§ 367. Den, der er dømt som udebleven, kan kræve sagen genoptaget, når han skriftligt indgiver
anmodning herom til retten inden 4 uger fra dommens afsigelse. Retten kan undtagelsesvis
genoptage sagen, hvis anmodning indgives senere, men inden ét år efter afsigelsen
§ 369. stk. 4. Den, der er dømt som udebleven, kan kun anke dommen under påberåbelse af fejl ved
sagsbehandlingen

Her står, at den der er dømt som udebleven, kan kræve sagen genoptaget. Og desuden påberåbe fejl ved sagsbehandlingen. Dét behøver ikke gå igennem andre end den dømte og en given domstol.

I dag er det blevet den 21 juni 2023, og Vestre Landsret svarer mig ikke. De forsøger, uden tvivl, at forhindre mig i det, ved at sætte samme cirkus i gang: At jeg skal anmode “forsvareren” om det, der da vil have mig til at begrunde det, og så efterfølgende vil finde ud af, om det er noget han vil fremsætte over for Landsretten

Citat fra april 2023 fra mig til Vestre Landsret:

Til

Vestre Landsret

Jeg henstiller til, at I behandler min anmodning, fremsendt jer den 12 og 16 april – i den anledning henviser jeg til samtlige tidligere henvendelser i denne henseende.

I bedes samtidig rette direkte henvendelse via Digital Post til mig, og ikke via den beskikkede forsvarer Anders Trøck-Kronberg.

Den 10 januar 2023 bad jeg denne “forsvarer” om at anmode, at sagen flyttes ud af jeres behandling (fordi I lyver, herunder handler groft vildledende), og først nu agerer han i denne henseende. Det er muligt I har anmodet ham om det – men da jeg ikke kan regne med, at han efterkommer mine anmodninger, herunder tillige omhandlende de vidner jeg ønsker indkaldt (15 december 2022), samt andre anmodninger til brug for mit forsvar (december, januar – april), fremsendt “forsvareren” i mere end god tid – for flere måneder siden, da kan jeg desværre ikke længere regne med ham.

Jeg er klar over, at denne straffesag omhandler bestemte paragraffer i Retsplejeloven, og jeg har spurgt både jer som domstol, samt den beskikkede “forsvarer” om en bekræftelse herpå – det har ingen af jer ønsket at oplyse mig om. Jeg beder jer derfor atter om at bekræfte dette.

Iben Dreyfus

Til

Vestre Landsret

På baggrund af korrespondance med jer omhandlende forhold beskrevet i denne, blandt andre af 4 og 8 november 2022 omkring daværende beskikkede forsvarer Preben Bang Henriksen, og jeres efterfølgende handlinger, der strider imod bestemmelser i Retsplejeloven og de værdier der er at læse på 

https://www.domstol.dk/om-os/maal-og-vaerdier/

“Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De må ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser

Og under overskriften: Danmarks Domstole er uafhængige og sikrer lighed for loven og adgang til ret og retfærdighed:

Danmarks Domstole sørger for lige og værdig adgang til ret og retfærdighed for alle inden for rimelig tid. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed, sikrer lighed for loven og beskytter mod magtmisbrug gennem afgørelser, som er velbegrundede, korrekte og til at forst唓Domstolene er dermed en forudsætning for tryghed og demokrati i Danmark og for en velfungerende retsstat”

– ser jeg mig nødsaget til at sende en klage over jer, hvis ikke I påtænker at behandle min anmodning om at flytte retssagen til anden domstol. Hvis jeg skal forklare hvorfor, taget mine henvendelser til jer i betragtning fra især november 2022 og frem til nu april 2023, er det endnu et forhold hvor I bevidst handler mod bedre viden.

  • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer
  • bevidst vildledning af borgere

Jeg fremsender igen forrige henvendelse af 12 april 2023, og anmoder om, at I behandler min anmodning om at flytte sagen ud af jeres behandling. 

Iben Dreyfus

16 april 2023

Vestre Landsret og Preben Bang Henriksen

Jeg skriver til Vestre Landsret den 4 november 2022 ang. Preben Bang Henriksen, de (bevidst) har udpeget som beskikket forsvarer (6/7 sep. 2022 – grundet sagens udvikling af 6 september 2022). Den 7 november 2022 får jeg brev fra ham:

Jeg skriver da til Vestre Landsret igen:

Jeg henviser til min mail af 4 november 2022, til jer vedrørende den af jer beskikkede forsvarer:

Til

Vestre Landsret

I, Vestre Landsret, beskikkede advokat Preben Bang Henriksen til at føre min sag som tiltalt. Jeg undlod at gøre indsigelse, på trods af at jeg fremsendte ham, i hans egenskab af retsordfører for partiet Venstre, på Christiansborg, en henvendelse i 2018 vedrørende bedrageri begået af Aarhus Universitet. Samtlige retsordførere fik i øvrigt samme henvendelse. I 2020 fremsendte jeg ham igen en henvendelse, da var han formand for Folketingets Retsudvalg. Hans partifælle og mangeårig kollega Søren Pind, fremsendte jeg ligeledes en henvendelse (2017) da han varetog ministerembedet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Jeg undlod samtidig at gøre indsigelse imod valget af advokat Preben Bang Henriksen, fordi jeg kan se en klar tendens til, at det ikke kommer til at gøre nogen forskel. Men, efter at jeg skrev til ham i mail af 25 oktober 2022, blandt andet om vidner jeg ønsker indkaldt, modtog jeg blot tre dage efter et brev fra ham (se vedhæftet). Heri fremgår det, at han har talt med politiet om min bemærkning vedr. vidner. Og han skriver, at jeg inden få dage (i onsdags) skal fremsende listen med vidner, og hvad listen ellers skal indeholde, men ifølge retsplejelovens §175 stk. står:

“I borgerlige sager er varslet en uge. I straffesager tilkommer der vidnet aftens varsel, hvortil lægges to døgn, såfremt afstanden til mødestedet er over 30 km”.

På den baggrund mener jeg ikke, at advokat Preben Bang Henriksen har intention om at varetage hvervet som beskikket forsvarer for mig som tiltalt, på en samvittighedsfuld og grundig måde, af hensyn til mit tarv som tiltalt.

Advokat Preben Bang Henriksen burde være i besiddelse af rette viden i sådan en sag. Iben Dreyfus

8 november 2022

Preben Bang Henriksens brev af 28 oktober 2022 og mit svar af 9 november 2022

Vestre Landsret svar til mig:

Vestre Landsrets bekræftelse på, at navn og adresser på de vidner, jeg ønsker indkaldt, skal gives til politiet

Jeg skriver til Vestre Landsret om den måde de behandler mig på:

Fristen for at oplyse politiet om navn og adresser på omtalte vidner, bliver forlænget – men nu gælder det pludselig beviser

Brev af 10 januar 2023, hvor jeg første gang anmoder Anders Trøck-Kronberg om følgende:

På baggrund af Landsrettens foruroligende adfærd i sagen, som det fremgår af korrespondancen
med dem, beder jeg om at sagen flyttes til anden domstolinstans, da Vestre Landsret ved først
fungerende landsdommer Jon Esben Hvam og nu fungerende landsdommer Thomas Klyver, i deres
embeder antager et virke der er alt andet end objektivt.
Disse forhold må du påpege overfor rette instans

Atter henvendelse til Vestre Landsret om retssikkerhed

§ 703 Efter begæring kan retten meddele tilladelse til, at en begyndt forfølgning overflyttes
til en anden ret, som efter foranstående regler er lovligt værneting, når dette på grund
af vidners bopæl eller af anden særlig grund skønnes hensigtsmæssigt til sagens
fremme
. Beslutning herom tages af den ret, ved hvilken forfølgningen er begyndt, når
den anden ret deri er enig, og ellers af den fælles overordnede ret. En beslutning,
hvorved en begæring om sagens overflytning til en anden ret nægtes, kan påkæres.

Retsplejeloven, mit brev af 12 april 2023 til Vestre Landsret

Under Straffesag (2021-2023) kan man læse sig mere til beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg – men her er listen med vidner inkl. andre anmodninger, jeg fremsendte ham den 15 december 2022:

Vi kan ikke forholde os til evt. yderligere vidner før jeg har modtaget sagen [15 dec. 2022]

Jeg anmoder ikke om supplerende bevisførelse alene ud fra den liste du har sendt [8 marts 2023]

Jeg kan ikke foretage mig noget i forhold til evt. supplerende bevisførelse uden at
have drøftet det med dig [8 marts 2023]

Landsretten har afvist anmodningen om yderligere bevisførelse [12 april 2023]

Vil du beskrive synspunktet for mig vedr hvorfor sagen efter din opfattelse skal
”flyttes ud af vestre landsret”.
Du bedes i svaeret på denne mail indsætte begrundelsen [12 april 2023]

Du beskriver i dit svsar på seneste mail
anmodning om at sagen flyttes ud af Vestre Landsrets behandling.
Vil du venligst præcisere dette synspunkt med en konkret begrundelse [14 april 2023]

Såfremt du ønsker, at sagen skal ” flyttes ud af vestre landsret”, bedes du besvare
denne e-mail med din begrundelse for dette synspunkt.
Jeg vil da forholde mig til, om det er en anmodning jeg kan fremsætte over for
landsretten. (…) [19 april 2023]

Beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg,15 december 2022, 8 marts 2023, 12 april 2023, 14 april 2023, 19 april 2023

Politiet har ønsket oplyst, hvilke vidner du ønsker indkaldt til at afgive vidneforklaring i landsretten. Jeg kan ikke umiddelbart se, hvem der skulle være tale om

Preben Bang Henriksen, 28 oktober 2022

Indtil videre har jeg kun sagens akter at holde mig til, og de virker ikke særligt favorable for dig. Jeg kan holde møde med dig lørdag eller søndag eftermiddag på mit kontor i Aarhus. jeg kan se, at du hverken har udtalt dig til politiet eller i byretten*, det er derfor særligt vigtigt, at jeg får instrukser fra dig om, hvordan du gerne vil have kørt din sag. Du har sendt en liste med mange vidner. Jeg kan først indkalde vidnerne, når du har fortalt mig, hvad vidnerne skal forklare om. Advokater må ikke på vegne af deres klienter indkalde vidner, hvis advokaten ikke ved, hvad vidnerne vil fortælle om. Jeg vil nødig score selvmål – dvs. indkalde vidner, der kan skade dig. Man må heller ikke indkalde vidner, der ikke har betydning for sagen

Advokat Claus Bonnez, 16 marts 2022

* Jeg skriver fx. til den første beskikkede forsvarers sekretær den 25 maj 2021:

Hvad er der at gennemgå?? Jeg er oppe imod personer der har fået lov til at lyve! Det har jeg dokumentation på. De kan kvit og frit lyve uden at skulle stå til regnskab eller ansvar. Der er mange involveret i sagen, det er der ingen tvivl om. Selv politiet lyver. Jeg stoler ikke på nogen af jer. Der er INTET at gennemgå. Sig du til dem, at de får det som de vil have det!

Alt i den samlede sag bevidner det jeg skriver til advokat Mogens Hebbelstrups sekretær – og siden kom vigtig bekræftelse på netop det.

Lige listen een gang til:

Han/de har gjort alt hvad han kan for, at jeg hverken kan få vidnerne indkaldt til at afgive forklaring, herunder at kunne fremvise al den omfattende og afgørende dokumentation jeg er i besiddelse af, samt nægter at anmode om at sagen flyttes. Det er jo en anelse bemærkelsesværdigt – herunder også hvis der skulle være tale om en borgers egen anke: Sådan bør ingen forsvarer ikke opføre sig – under nogen omstændigheder. Og sagen afvises “SELFØLGELIG” (angiveligt) den 9 maj 2023, uretmæssigt, af dem alle i fællesskab – en kendelse, jeg som nævnt, først få tilsendt den 8 juni 2023, efter at have henvendt mig til Vestre Landsret, foranlediget af Kriminalforsorgens brev om afsoning af 6 juni 2023.

Afsoning fra den 22 juni 2023

Du skal afsone i [X]-Fængsel eller i fængslets arrestafdeling efter fængslets nærmere
bestemmelse. Fængselsstraf fuldbyrdes normalt i fængsel. Kortvarig fængselsstraf kan dog
fuldbyrdes i arrest i det omfang det er nødvendigt af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne
i Kriminalforsorgens institutioner. Det fremgår af Straffuldbyrdelseslovens § 21, stk. 2. Om du
kommer til at afsone i en afdeling i fængslet eller arresten kommer an på pladsforholdende i
fængslet og dens arrestafdeling den, hvor du møder op

Kriminalforsorgen, 6 juni 2023

Vs: Digital Post fra Kriminalforsorgen Brev fra Kriminalforsorgen
Til Kriminalforsorgen X. I har den 6 juni 2023 fremsendt mig information
om, at jeg skal afsone en dom afsagt af Byretten den 28 maj 2021. Den blev
anket til Landsretten af Anklagemyndigheden. Den 9 maj 2023 var der afsat
retsmøde i Landsretten, men jeg blev syg og skrev derfor til dem. Jeg har ikke
modtaget hverken dombog fra Vestre Landsret eller information om, at
Anklagemyndigheden har trukket anken tilbage. Iben Dreyfus

Mit svar til Kriminalforsorgen af 7 juni 2023, kl. 6.58.

Det fremgår af sagen at der den 9. maj 2023 blev afholdt retsmøde i Vestre Landsret. Anken blev afvist, da du udeblev uden at have dokumenteret lovligt forfald. Advokat Anders Trøck-Kronberg mødte som beskikket forsvarer. Såfremt du er uenig i ovenstående bedes du kontakte anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi eller ovennævnte advokat.
Kriminalforsorgen foretager sig ikke yderligere i anledning af ovenstående og gør opmærksom på at du fortsat skal møde til afsoning den 22. juni 2023 i X-Fængsel jf. vedhæftede
indkaldelse til afsoning

Kriminalforsorgen, 7 juni 2023

Jeg har hverken fået svar fra Vestre Landsret, Statsadvokaten for Viborg eller Anklagemyndigheden for Nordjyllands Politi – og i dag er det den 21 juni 2023. Den 10 juni 2023 under overskriften vedr. straffesagen er indkommet en mail fra anklager/beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg – men han er – som I kan læse jer til – (også) så helt igennem korrupt at: Hvad skal jeg dog bruge ham til?!

I dag, den 22 juni 2023, om lidt over en times tid, går turen til Tremmely – det bliver spændende at se, hvad der dér er i vente …

Følg urokkeligt dit hjerte og det inderste af din sjæl – det er guddommelig intuition og en kærlig ledestjerne

❤️❤️❤️

%d bloggers like this: