Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Boligretten, Fogedretten og advokatfirmaet Louadvokater

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser.

https://domstol.dk/om-os/maal-og-vaerdier/rolle-og-opgave/

Hobro Boligforening og advokatfirmaet Louadvokater har begået alvorlig kriminalitet – beskyttet af danske domstole og CO – med beføjelser givet af?

Advokatfirmaet Louadvokater: Et stort advokatfirma med mange fine særdeles magtfulde herrer og damer i ulastelige klæder:

http://www.lou.dk/medarbejdere/

http://www.hobroboligforening.dk/om-os/kontakt-og-åbningstider/administration

http://www.hobroboligforening.dk/om-os/organisationsbestyrelse

-Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet.
Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal
klare beviser på regelbrud, hvis boligretten som den afgørende instans skal dømme til
udsættelse.

-Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er troværdige. Men der skal mere
til i boligretten, tror Lise Hansen.

Nordjyske, 28 november 2020/20 maj 2021/juni 2022 [?]

Agent Provocateur – der afstumpet og sociopatisk bragte sine børn med ind i den brutale aktion – det mindste barn kun 2 år på daværende tidspunkt. Det er ikke det eneste mindreårige barn aktionsgruppen medbragte

Helt åbenlyst

Hobro Boligforening og advokatfirmaet Louadvokater: Sagen i sagen har ikke manglet lovovertrædelser, tværtimod. Den er en Netflix-serie værdig.

Telefon[rets]møder skriftligt. En benævnt dommer optræder opsigtsvækkende og har [heller] ingen problemer med at lyve, hvilket jo er mere reglen end undtagelsen i hele den samlede sag. Er hun oprigtigt dommer – og er Camilla Green/Holt Green den hun udgiver sig at være?? … :

Men prøv at hør her, hvis ik den kan tages i retten i 1. instans, så er det ligesom
dumt at bruge en masse mere krudt og kræfter herinde på det, fordi det der står i bestemmelserne i
lejeloven og i almenlejeloven, det er jo, at krav der omhandler fraflytning, de hører hjemme i
Beboerklagenævnet som 1. instans, og man kan ik’ bare aftale sig ud af den bestemmelse

“dommer” Mette Bl…Søndergaard, Retten i Aalborg

Første telefon[rets]møde: 1 april 2022: Lydoptagelse:

1 april 2022

Andet telefon[rets]møde: 18 maj 2022:

”Jamen det er jo det, det er jo det du nu kan få prøvet i retten, så ik’os så man kan sige,
så det næste Iben, det er at nu bliver der en retsbog på det her, så jeg laver også det vi kalder en
fortegnelse så bliver der indkaldt nogle boligdommere, det, jeg kan ikke helt huske om det
er sådan lige med omkring det… men du skal i hvert fald holde dig orienteret på portalen og så får
du en indkaldelse til hvornår hovedforhandlingen den kan afvikles.”

Dommer Mette Bl…Søndergaard, Retten i Aalborg
18 maj 2022

Tredje telefon[rets]møde: 12 august 2022:

”Altså det jo ikke sådan at man, fordi man har læst til jurist, så kan man samtlige
lovbestemmelser, øh og bare kan slå ned, det, det kan vi ik!” (…)

”..jeg har sagt til dig, at jeg kender ikke boligreguleringsloven således at jeg kan svare på
om…”

Dommer Mette Bl…Søndergaard, Retten i Aalborg
12 august 2022

Læs mit Processkrift: Heri forefindes vigtig information der kan dokumenteres som rigtigt. I boligretssagen anlagt af Hobro Boligforening repræsenteret af advokatfirmaet Louadvokater, fremgår to (angivelige) ophævelsesbreve af hhv. 4 februar 2021 og 30 marts 2021. I det af 4 februar 2021 bliver mit lejemål angiveligt opsagt grundet overtrædelse af ‘betinget lejemål’ (idømt af Beboerklagenævnet den 24 november 2020).

Som advokat for Hobro Boligforening, skal jeg ved nærværende ophæve Deres lejemål til fraflytning straks i henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 1, nr. 7, 8 og 13 på grund chikanerende adfærd fra Dem og Deres børn

Advokatfirmaet Louadvokater, 4 februar 2021

Der er bare ét altoverskyggende og afgørende problem, og det er at de ikke vil ud med dokumentation på de “yderligere klager”, der angiveligt gjorde at de opsagde mit lejemål den 4 februar 2021. Advokatfirmaet vedlægger kun afgørelsen fra Beboerklagenævnet af 24 november 2020. Og benævnte dommer Mette Søndergaard forlanger ikke dokumentation på dette, heller ikke på min anmodning. Der har tilsvarende aldrig været en eneste klage over mine børn, lige så længe jeg havde lejemålet i godt 10 år. Skal vi lige ta’ citatet én gang til fra ‘Lise Hansen’ …

“Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet.
Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal
klare beviser på regelbrud, hvis boligretten som den afgørende instans skal dømme til
udsættelse”


Almenlejeloven:

§ 102. Indbringelse af sager for beboerklagenævnet skal ske skriftligt. Den nødvendige dokumentation
skal vedlægges

§ 103. Nævnet træffer afgørelse om afvisning af klager, der ikke skønnes egnet til behandling ved
nævnet.
Stk. 2. Nævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages af nævnet i forbindelse med
behandlingen af den enkelte sag. Nævnet har ret til at forlange fornødne oplysninger hos sagens parter,
alle offentlige myndigheder og private

Og nu arbejder tidligere formand og jurist i Mariagerfjord Kommune Sanne Kyndi Skovmose som advokatfuldmægtig i samme advokatfirma som Preben Bang Henriksen – og alt er ganske mageløst …


I mail af 20 oktober 2020 fra medarbejder Jette Christensen til Beboerklagenævnets formand Sanne Kyndi Skovmose, samt i dennes afgørelse af 24 november 2020, fremkommer oplysninger om, at min søn og jeg er politianmeldt af klagerne. Forhold nævnet kunne undersøge, men det gør de ikke. Hvorfor?? Fordi det var løgn! Hele bandens henvendelses- og anmeldelsesaktivitet starter (angiveligt*) først den 31 januar 2021. Er der en grund til at jeg skriver angiveligt?? …

Mit processkrift af 7 juni 2022 (med tillæg af 4 juli 2022): Jeg indgiver det første gang den 7 juni 2022 og anden gang den 4 juli 2022:

Falske beviser, meldt til Nordjyllands Politi. Find selv fejlene …

Nordjyllands Politi overtræder bevidst dansk lovgivning – fordi dette er et alvorligt bedrageri – og hvem har stået for fremstillingen??:

Disse “beviser” vedlagde advokatfirmaet Louadvokater først til brug ved andet telefon[rets]møde den 18 maj 2022.

Dette 5-tal er fra 3. klage af 29 oktober 2020, og skulle angiveligt være Karen Lis Hvarres skrift. Sammenlign med bl.a. med 5-tallet under “klokkeslet” på PostNords afleveringsattesten, bilag 11.

Her er flere åbenlyse fejl i ovenstående “beviser”: Fx. identisk skrift (herunder det afsatte kryds) med skrift på fraflytningsrapporten fra Hobro Boligforening af 19 april 2021. Fx. intet årstal fra PostNord. Og datostempel (9 februar) fra advokatfirmaet optræder under skriften hvor mit navn og adresse er skrevet (5 februar). Fx. QR-koden [koderne]. Men det er slet ikke alt. Interessante forhold forekommer når man forstørrer “beviserne” op. Der er nogle der griner af hele den almindelige danske befolkning.

Blot få ud af mange eksempler på skrift- og underskriftforfalskning

Der er andre forhold, end disse eksempler. Vil fremgå på et senere tidspunkt.

Advokatfirmaet Louadvokaters fire processkrifter

Mine kommentarer til advokatfirmaet Louadvokaters fire processkrifter, der ikke indgik i boligretssagen, men udelukkende er udarbejdet til udgivelse her:

”Hun klagede gentagne gange til boligforeningen. Klagerne blev videresendt til
boligforeningens advokat”

‘Lise Hansen’, Dombog af 4 juni 2021, Byretten ved dommerfuldmægtig Trine Rønhoff-Øster

Fra november 2020 og frem til februar 2021 har jeg 101 billeder- og videoer af agent provocateur ‘Lise Hansen’ og Co.’ adfærd, fra mit lejemål blev dømt betinget i november, og frem til at advokatfirmaet Louadvokater angiveligt opsagde mit lejemål af 4 februar 2021 – angiveligt grundet yderligere klager: “chikanerende adfærd” – udøvet af mine børn og jeg …

Jeg anmoder ikke om supplerende bevisførelse alene ud fra den liste du har sendt

Anklager/beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg, 8 marts 2023 (ankesagen i Landsretten)

Der er for resten ikke tale om “supplerende” – og det ved han udmærket (se og læs fx. under Straffesag (2021-2023).

1 februar 2021, opsat af ‘Lise Vang Hansen‘, der “gentagende gange” klagede over mig/mine børn, til Hobro Boligforening, der videresendte klagerne til advokatfirmaet Louadvokater, der ophævede mit lejemål den 4 februar 2021 …

Sedlen er opsat samme dag som jeg fik brev i e-boks fra Civilretten i Aalborg, om at min anmodning om at få Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020 prøvet i Boligretten, blev afvist grundet tre mangler, jeg ikke havde mulighed for at forbedre vedr. ansøgningen. Sagen blev altså aldrig accepteret og derfor forkyndt. Hvor er det så lige, at ‘Lise Hansen‘ får sine oplysninger fra?? Prøv Engang at Tænk … over hele den groteske gruppe af molbo-idioter!

Vigtigt dokument 🦋:

Fogedretten under danske domstole: De afstumpede forhærdede kriminelle – aktionsgruppen og kollaboratører – vil have lovligt adgang til et privat hjem – der ikke er mit, vel at mærke: De er langt fra færdige med besudlingen og intimideringen af mine børn og jeg

Første møde i Fogedretten den 16 januar 2023: Indkaldt med henblik på udlæg. De kriminelle ved Hobro Boligforening, advokatfirmaet Louadvokater i samarbejde med danske myndigheder og Co. vil have adgang til hvor jeg opholder mig. Ikke for at indhente de 25.700 kr (12.400 kr. og resten i sagsomkostninger) – de ved jeg absolut intet ejer og har – men for at fortsætte og udvide deres DDR-intimidering. Det er ufatteligt, at jeg kan blive ved med at undre mig over deres mentalitet.

Mine anmodninger i nedenstående brev, der alle blev afvist. Jeg flyttede da til Randers og venter nu spændt på møde i fogedretten, Retten i Randers …

Læs Vestre Landsrets måde at behandle mig på, forsiden af denne hjemmeside: Et farligt koordineret, korrupt og kriminelt angreb på min familie og jeg

Når retsplejeloven angiver retningslinjer for retsplejen i retssager, er det meningen at borgere i respektive embeder også overholder den lovgivning de er sat til at varetage. Hvorfor gør de så ikke det? Hverken Vestre Landsret, Civilretten under Retten i Aalborg eller Fogedretten på Sjælland. Når ingen af dem gør det, tværtimod, da behøver man end ikke at kunne lægge to og to sammen for at vide hvad der foregår.

Aktionsgruppemedlemmer i felten (de er alle tre forældre … ):

De ulovlige [tilladte] ophævelsesskrivelserfalske beviser

“Svære Skader” citat Louadvokater. “Regulært brud” citat dommerfuldmægtig/funktionschef (fogedretten) Trine Rønhoff-Øster. Store blodudtrækninger på kroppen af Nordjyllands Politi og CO. …

31 marts 2021, fem dage efter.

“Lise Hansen” er bange og går med kniv, og har en jernrør stående ved sengen, hævder hun, men trods angst og frygt hænger hun hånende sedler op i opgangen møntet på min familie og jeg. “SELFØLGELIG” helt uden konsekvenser …

“Lise Hansen”/Agent Provocateurs groteske udtalelser til min ene søn og jeg. En mentalt dybt forstyrret og farligt afvigende person.

Dokumentaition
Overtrædelse af regler for husorden, ordensforskrifter og lejeloven

Vi kunne ikke bruge postkassen fra den 17 oktober 2020 og frem til 31 marts 2021, hvor vi måtte fraflytte grundet trusler fremsat af direktør Anders Kjær, Hobro Boligforening, i landsdækkende statsstøttede massemedier BT og Nordjyske. Postkassechikanen var foretaget af Agent Provocateur “Lise Hansen”.

Tyggegummi på min søns bil.

Meget alvorlig asbestforurening, som jeg opdagede sidst i 2018. Meddelt Hobro Boligforening sidst i januar 2019. Hvad gjorde boligforeningen ved det?? …

Identisk skrift tilhørende medarbejder Jette Christensen, Hobro Boligforening (2011, 2020)

‘Lise Hansen’ (skrevet af Jette Christensen, Hobro Boligforening (24 november, 2020): Opsat i opgang, fællesareal, af Agent Provocateur.

Nedenstående mand er den af Nordjyllands Politis navngivne person Brian Rytter Jensen. Omtalt beboer af Hobro Boligforening:

Dette er manden der taler i lydoptagelsen: Han synes, jeg skal have klager, og gerne flere - det er alt sammen underholdende, og man lærer naboerne at kende ...

Politiets mand, Brian Rytter Jensen, og denne ældre dame Karen Lis Hvarre (beboerrepræsentant/repræsentantskabsmedlem) i bagtalende gammelkonesladder. På nedenstående video, er Karen Lis Hvarre i færd med at uddele en klageformular, men hvem udfylder den??

Gammelkonesladder – fem måneder efter ‘indflytning’ …
%d bloggers like this: