Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Den Særlige Klageret

Svaret er kommet i brev af 19 april 2023 – se længere fremme

Eva Smith fortæller, at når departementschefer pludselig får annulleret en advarsel, er det et udtryk for, »at det hele flyder«.

»Hvem har egentlig ansvaret her. Det har ingen. Statsministeren har ikke ansvaret, for hun har bare lænet sig op ad sine embedsmænd, og embedsmændene har ikke ansvaret, fordi det ikke var nogen instruks,« siger Eva Smith

Eva Smith, https://www.berlingske.dk/oestergaards-salon/juraprofessor-efter-barbara-bertelsens-annullerede-advarsel-vi

Jeg indgav en klage, over benævnte dommer Mette Søndergaard, til Domstolsstyrelsen, der den 4 oktober 2022 meddelte mig, at jeg skulle klage til Den Særlige Klageret i sådanne spørgsmål. Det gjorde jeg den 11 oktober 2022. Der er allerede flere breve i sagen, fordi Den Særlige Klageret ønskede at jeg skulle sende en “fuldstændig retsbogsudskrift”. Til sidst ringende jeg til dem, og den 29 oktober 2022 indsendte jeg dem en redegørelse, efter anmodning, og de rekvirerede selv retsbogsudskrifterne (må man formode). Den 3 november 2022 fik jeg brev (alm. post) at de ville behandle sagen.

Herunder vil jeg berette om sagen, når den er afsluttet. Svar af 19 april 2023. Fremsendt via almindelig postforsendelse. Forkert folkeregisteradresse (jeg flyttede denne den 23 januar 2023). Se længere fremme.

Den 4 april 2023 ringede jeg til dem, for at høre om sagen var afgjort. Jeg fik besked af en benævnt Lene Christensen (hun har stået for at beholde sagsakter, så længe at det ser troværdigt ud, og derefter skrive det aftalte afslag), at sagen er under votering og at der ville falde afgørelse om nogle uger.

Boligretssag og Fogedretten

§ 150 a. Finder en almindelig domstol, at et forhold, der er indbragt for Den Særlige Klageret, er af
betydning for pådømmelsen af en for vedkommende domstol verserende sag, bliver denne sidste i
det hele eller til dels at udsætte, indtil klagerettens afgørelse foreligger

§ 345. Retten kan udsætte behandlingen af en sag, når dette findes påkrævet, herunder for at
afvente en administrativ eller retlig afgørelse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald. Retten
underretter snarest alle vedkommende om udsættelsen

§ 419. Retten kan udsætte sagen, hvis
1) et retsforhold, hvis fastsættelse vil få indflydelse på sagens udfald, er under behandling ved en ret
eller en administrativ myndighed eller
2) der foreligger andre særlige grunde.

§ 502. Fogedretten kan udsætte forretningen, hvis
1) den dom, som søges fuldbyrdet, er anket efter fuldbyrdelsesfristens udløb,
2) et retsforhold, hvis fastsættelse vil få indflydelse på forretningens udfald, er under behandling
ved en ret eller en administrativ myndighed, eller
3) der foreligger andre særlige grunde

Retsplejeloven, retsinformation.dk

På trods af disse paragraffer i Retsplejeloven, lukkede Civilretten i Aalborg boligretssagen i oktober 2022, og oversendte sagen til fogedretten (funktionschef dér er Trine Rønhoff-Øster) – der videresendte den til fogedretten i Næstved. De anker, klager og politianmeldelser, jeg havde indgivet, var da langt fra afgjorte – officielt vel at mærke.

Afgørelse af 19 april 2023 – og farlig korruption i Danmark

Den klage, som Iben Dreyfus har fremsat, angår således forhold, som der falder uden for Klagerettens kompetence at tage stilling til

Jens Kruse Mikkelsen, Henrik Estrup, Kari Sørensen, Lasse Højlund Christensen og Hanne Rahbæk, 19 april 2023

Og lige efter tilføjes:

Herefter, og da Klageretten efter gennemgang af sagen i øvrigt, ikke har grundlag for at antage, at dommer Mette Søndergaard eller retspræsident Malene Urup har handlet utilbørligt eller usømmeligt over for Iben Dreyfus, afvises klagen i sin helhed

Jens Kruse Mikkelsen, Henrik Estrup, Kari Sørensen, Lasse Højlund Christensen, og Hanne Rahbæk, 19 april 2023

Den Særlige Klagerets svar på mine henvendelser:

Danske Domstole, bestillingsopgaver – og som altid suspendering af dansk lovgivning

Min redegørelse af 28 oktober 2022:

I forhold til spørgsmålet om lydoptagelse af telefonretsmødet kan jeg oplyse, at retten har indgivet politianmeldelse vedrørende forholdet

Retspræsident Malene Urup, Retten i Aalborg, 26 september 2022

Jeg har filosoferet lidt over, hvornår retsmødet bliver juridisk via telefon:

En privat telefon (så privat, som sådan en nu kan blive … ), via en privat telefonlinje (så privat, som sådan en nu kan blive … ) ringer op til en offentlig myndighed via en operatør. Dette sker fra en privat bolig (så privat, som sådan en nu kan blive … ). For private midler. En myndighedsperson tager telefonen, under taget på myndighedsbygningen (må man formode), og en tredje ringer ligeledes ind – et eller andet sted fra (må man formode). Tre linjer, og muligvis tre forskellige operatører. Forbindelsen er etableret, en tre-enighed formidlet, og retsmødet er en realitet.

Er det så snart myndighedsnummeret er tastet? Eller når en juridisk person, “dommer” i dette tilfælde (må man formode), proklamerer: “Mette Søndergaard/Mette Bl…*, Retten i Aalborg“. Og er det ligegyldigt om hun sidder i myndighedsbygningen, i sit private hjem, eller hvor det nu kan være – så længe der er tale om, at sagens parter er i telefonforbindelse med personen der oppebærer embedet eksempelvis dommer (må man formode)?

Beløbet i fogedretten, ønsket opkrævet af Hobro Boligforening – der intet har at skjule (må man formode), var i omegnen af 12. 400 kr.

altså det er jo sådan efter retsplejelovens paragraf 32 så er det forbudt og optage øh billed og lyd med mindre
retten undtagelsesvis tillader det. Øhm, og man kan jo sige, Iben Schow, det jo derfor jeg siger til
dig, det ik’ lovligt og optage retsmødet og jeg har noteret nu at du ik’ har nogen kommentarer til mit
spørgsmål om hvorvidt du optar’ øhm jeg tænker at hvis man, hvis jeg efterfølgende finder ud af at
det rent faktisk er optaget øh retsmødet så kan du jo måske forvente at du kan blive politianmeldt

“dommer” Mette Bl..Søndergaard, Retten i Aalborg, 12 august 2022

Det er altså muligt at tillade. Paragraf 32: “Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette”.

I forhold til dét der er begået af alvorlige lovovertrædelser imod mine børn og jeg, i den samlede sag, er det voldsomt ud over alle grænser, at blive truet med politianmeldelser (herunder anmeldt, tiltalt og dømt for noget man ikke har gjort) af de selvsamme, der er omgår dansk lovgivning særdeles groft.

* sidst i mødet, 1 april 2022, da jeg spørger om “dommerens” navn, siger den angivelige “dommer” noget der lyder som Mette Bl…(umiddelbart ikke muligt at høre mere af efternavnet). Hun er lidt forundret og en smule irriteret over spørgsmålet – og taler flere gange til mig, som om jeg er et barn.

Telefon(rets)møderne af 1 april, 18 maj og 12 august 2022: En “dommer”s opsigtsvækkende inkompetence og den foruroligende standard under Danske Domstole

Den adfærd benævnte “dommer” (kontorfuldmægtig/sekretær ??) og benævnte advokatfuldmægtig (hvem er personen bag stemmen?? … ) lægger for dagen, er respektløs udi et omfang af oprørende dimensioner.

Denne behandling – og behandlingen i den samlede sag i øvrigt – er gjort i mod os alle sammen. Det er gjort imod fællesskabet Danmark. Det er samlet set alvorlig mishandling og dyb ondskab, og der er så mange myndigheder involveret, og andre – meget magtfulde borgere – at jeg spekulerer på, hvad de har tænkt sig at gøre ved mig. Jeg ved det ikke – og uanset hvad, er det en sag, de aldrig slipper ud af.

1. telefon(rets)møde, 1 april 2022:

”Det er Camilla Green, advokatfuldmægtig fra Louadvokater på vegne af sagsøger [Hobro
Boligforening]

Camilla Green, siger du det? (…)

og dét du så siger det er, at fordi du er blevet så at sige sat ud på den
måde eller opsagt eller hvad man nu..(fnis)..skal kalde det, så øh har du ikke selv haft tid til selv og
sætte det i stand (…)

hvis der er indsigelser til det, det hører jeg sådan set lidt at der er, så er det jo lejelovens paragraf 106 og
107 (der bladres i papirer) eller pendant hvis vi er ovre i de andre øhm typer af lejemål, og der er det
jo ikke Boligretten som sagen skal starte ved så (…)

Men prøv at hør her, hvis ik den kan tages i retten i 1. instans, så er det ligesom
dumt at bruge en masse mere krudt og kræfter herinde på det, fordi det der står i bestemmelserne i
lejeloven og i almenlejeloven, det er jo, at krav der omhandler fraflytning, de hører hjemme i
Beboerklagenævnet som 1. instans, og man kan ik’ bare aftale sig ud af den bestemmelse (…)

Men det har man ik enige vel, så det, så det derfor lissom frem og tilbage er lige langt
ik’os, øhm, det derfor systemet er sådan lidt øhm, at, at jeg lissom bliver koblet lidt fra igen (…)

”Ja, men må jeg spørge, Iben har du, har du forsøgt øhm eventuelt at gå til en advokat,
eller måske at, der er også noget der hedder lejernes…øh..organisation (…)

Okay, men det var også bare for at hjælpe dig til fx at få noget juridisk
rådgivning, hvis det er Hobro … (…)

Ja, det godt. Men nu bliver sagen jo sluttet her i retten, øh, så er jeg faktisk lidt i tvivl om
du stadig kan tilgå den, men de ligger jo inde på sagen, de vil altid være en del af det, men den
bliver jo lukket på en eller anden måde her hos os, for så den jo, så er den jo ikke verserende
længere, men altså den retsbog som jeg uploader, den, den kan du jo se

“Dommer” Mette Bl…Søndergaard, Retten i Aalborg, 1 april 2022

Og du mener, ja, og du mener, og nu skal jeg lige, jeg skal bare lige få
det til at ha med, så jeg kan få det protokolleret rigtigt, ik’os, øhm og, og det er, at du har aldrig
modtaget opsigelsesskrivelsen eller ophævelsesskrivelsen sendt der i marts måned, er det rigtig os (…)

Men du jo, I jo, men, men man kan jo sige, at vi er jo blevet enige om, at nu
skal den jo, altså du tænker, at de kan ikke opsige dig på den måde de har gjort, det har, det
skal foregå i Boligretten (Jeg: ”Det kan de slet ikke”) er det det du siger (…)

Nej, du skriver ikke under, du skriver ikke under Iben, men posten skriver
under på at den er afleveret til dig, hvordan den så er afleveret, det fordi den er afleveret i
din postkasse eller hvordan det ved jeg ikke

og så tænker jeg at det næste der skal foregå, og nu skal jeg lige
høre sagsøger om det giver anledning til, at I kommer med yderligere, altså fordi, hvis, hvis Ibens
synspunkt er, at det, at det er indsigelse overfor størrelsen af flytteregningen er omsonst, fordi der er
foregået de ulovligheder, så har hun jo primært et synspunkt om, at på grund af ulovlighederne skal
hun frifindes (…)

”Jamen det er jo det, det er jo det du nu kan få prøvet i retten, så ik’os så man kan sige,
så det næste Iben, det er at nu bliver der en retsbog på det her, så jeg laver også det vi kalder en
fortegnelse så bliver der indkaldt nogle boligdommere, det, jeg kan ikke helt huske om det
er sådan lige med omkring det… men du skal i hvert fald holde dig orienteret på portalen og så får
du en indkaldelse til hvornår hovedforhandlingen den kan afvikles

Jamen det fordi jeg skal sige det til dig, det er jo ikke fordi jeg tror du udebliver

“Dommer” Mette Bl…Søndergaard, Retten i Aalborg, 18 maj 2022

2. telefon(rets)møde, 18 maj 2022

3. telefon(rets)møde, 12 august 2022:

Når man gør sig bekendt med udvalgt indhold … og så er Retsplejeloven overtrådt …

”Ja, så er vi her alle sammen, og inden vi lige går i gang med mødet, så skal jeg jo lige sige til dig
Iben Schow, og det fordi jeg kan forstå på dit processkrift at du optar’ de her øh telefonretsmøder,
øh så jeg skal spørge om du også optar’ dét her møde vi er i gang med nu” (jeg svarer: ”det har jeg
ingen kommentarer til”)
”det fordi du må ikke optage det, det ulovligt det står, det faktisk i strid med retsplejelovens
bestemmelse, derfor vil jeg gerne ha’ du svarer på om du optager mødet (…)

altså det er jo sådan efter retsplejelovens paragraf 32 så er det forbudt og optage øh billed og lyd med mindre
retten undtagelsesvis tillader det. Øhm, og man kan jo sige, Iben Schow, det jo derfor jeg siger til
dig, det ik’ lovligt og optage retsmødet og jeg har noteret nu at du ik’ har nogen kommentarer til mit
spørgsmål om hvorvidt du optar’ øhm jeg tænker at hvis man, hvis jeg efterfølgende finder ud af at
det rent faktisk er optaget øh retsmødet så kan du jo måske forvente at du kan blive politianmeldt (…)

Så jeg tænker vi fortsætter, og det som jeg jo har indkaldt til telefonmøde på
baggrund af, det er at vi skal drøfte spørgsmålet om hvorvidt sagen skal løftes ud af
småsagsprocessen, øhm det sådan set også en anmodning som er kommet fra sagsøger i sagen, øh
og det er efter den bestemmelse der hedder 402 i retsplejeloven. Øh, Iben, det det vil betyde, og
når jeg siger det til dig, så det jo fordi jeg tænker at, at modparten jo godt ved hvad det er (…)

Ja, og hvordan er det, nu kan jeg ikke lige huske hvor det var i dit processkrift, du har
skrevet om bevisen, jeg har, jeg har læst hvad du har skrevet om bevisførelsens os’, Iben Schow, du
havde tre vidner, er det ikke korrekt forstået

”Det har jeg, det har jeg osse’ (jeg: ”det er godt, tak”), jeg her sagens akter, men det er 42
sider, jeg kan ikke huske om (…)

”Men nu, nu bliver jeg nok lige nødt til at spørge efter, altså jeg kan godt se, det jo et
meget, det er jo et længere processkrift du har skrevet øh, Iben Schow, men hvad er det du gerne vil
have dem til at dokumentere, som øhm (…)

Og hvad er det for nogle klager, hvad er det for nogle klager (…)

Det kan jeg, det kan jeg heller, det kan jeg ikke fortæ, det kan jeg ikke fortælle dig sådan
på stående fod (…)

Altså det jo ikke sådan at man, fordi man har læst til jurist, så kan man samtlige
lovbestemmelser, øh og bare kan slå ned, det, det kan vi ik! (…)

Jeg har ikke forstået hvad det var for nogle klager, det må jeg sige (…)

Altså jeg har ikke sagt, jeg har jo ikke sagt noget om at du ikke er berettiget til at få de
klager.. (Jeg: ”du sagde, nej , men du sagde..”) det er advokaten der har sagt det (Jeg: ”ja, men du
sagde”) Jeg har sagt til dig…(…)

jeg har sagt til dig, at jeg kender ikke boligreguleringsloven således at jeg kan svare på
om

“Dommer” Mette Bl…Søndergaard, Retten i Aalborg, 12 august 2022

Mit processkrift af 7 juni 2022 med tillæg af 4 juli 2022:

Og hvad er det for nogle klager, hvad er det for nogle klager (…)

Jeg har ikke forstået hvad det var for nogle klager, det må jeg sige (…)

“Dommer” Mette Bl..Søndergaard, Retten i Aalborg, 12 august 2022

Telefon(rets)møderne skriftligt:

Ekspert: Meget taler for Mette Frederiksen som Nato-chef

Mette Frederiksen bliver nævnt som kandidat til at blive Natos næste generalsekretær. Det kan professor Mikkel Vedby Rasmussen godt forstå

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE15658807/ekspert-meget-taler-for-mette-frederiksen-som-natochef/
%d bloggers like this: