Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Forlaget Nemesis

For Justice, Equality Before The Law, Freedom of Speech, True Democracy, Fighting Back

🦋 

Writer and Publisher Iben Schartau

Forlaget Nemesis

CVR: 36310251

Twitter: http://www.twitter.com/IbenSchartau (2020) Under Shadowban for telling the Truth and https://twitter.com/iben_schartau (2016) Limited Access for telling the Truth, 5 Febrary, 2021

Instagram: http://www.instagram.com/ibenschartau/

https://www.skrivunder.net/varn_om_retsprincippetlige_for_loven

💚

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

💚

So, why use Zersetzung? For any number of reasons. First, there is the in terrorem effect of the technique. The victim doesn’t know what is happening, and everybody around the target can watch as he or she crumbles under the relentless pressure of state harassment.

https://www.thegreatcoursesdaily.com/east-germanys-stasi-surveillance-tactics-and-impact/

Zersetzung: Danmark anno 2021; Aarhus Universitet og den danske stat/Hobro Boligforening og … (2017-2021)

I’m a danish citizen and I write out of necessity: about people behind the term authority and very privileged danish citizens in powerful positions and their [apparently legal] ugly criminal acts and abuse of power. In Denmark. Their privileged background and the privileged life they live is obviously not enough for them. Because of weakness and poor minds deep inside themselves they need to abuse power. To suppress. To act reckless and brutal. On corrupt fuel. They are truly mankind’s most destroing beings. They are the tragedy of our world.

My voice is far from powerful and they probably laugh at me and my seemingly insignificant publishing, but what I can tell other danish citizens and the rest of the world about them is powerful. This is me fighting back.

Jeg er skribent. Det er mit eneste redskab i kampen mod myndighedernes alvorlige magt- og embedsmisbrug. Efter alt for mange oplevelser, og især de sidste tre års ørkenvandring (2017-), fuldstændig forgæves, er jeg så småt begyndt at forstå mennesker der presses ud i, og føler sig nødsaget til, at gøre brug af alvorlige redskaber for på den måde selv at tage retssikkerhed og retfærdighed tilbage. Noget der lovgivningsmæssigt var blevet lovet, men som viste sig slet ikke at eksistere da det kom til stykket. Det foregår i landet jeg bor i: Danmark. Samfundets magtfulde brådne kar er de reelle skabere af et kynisk og kriminelt fællesskab. Et samfund mættet af ligegyldighed. De mennesker er de virkelig farlige og ødelæggende.

Artikel fra 2003

https://politiken.dk/indland/art4925517/Politiet-satser-p%C3%A5-meddelere

»Vi ønsker bestemt ikke civile agenter som i USA. Men man kan rykke lidt på grænsen for, hvornår man er meddeler, og hvornår man yder agentvirksomhed. Der er tale om at flytte nogle grænsepæle, ikke at lave helt om på det«, siger rigspolitichef Torsten Hesselbjerg.

Politiken, 3 januar 2003

⚖️ 

Emnerne på Forlaget Nemesis her kort præsenteret:

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, første og anden del

Sagens mange dokumenter forefindes gratis at downloade

Aarhus Universitet begik alvorlige (bl.a.) straffelovovertrædelser, men det skulle vise sig ikke at være muligt at retsforfølge, fordi Østjyllands Politi holdt hånden over universitetets ledelse. Det gjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet også, og i virkeligheden er dette ministerium ligeledes involveret i bedrageriet, et statsbedrageri der er foregået i over et årti. Men allermest alvorligt skulle det blive da jeg måtte erfare at folkevalgte politikere ikke ønskede at bistå mig, og heller ikke statsmedierne. Altså ingen hjælp at hente. Tværtimod. Nu blev jeg i stedet, men også min familie, en slags statsfjende, og hvad mobiliserede disse førnævnte i fællesskab? Læs en tilsvarende uhyggelig og ekstremt kynisk sag – en sag i sagen – dog i så stærkt en ubegribelig kategori, at det vil være svært at tro på, læs under: Hobro Boligforening

Aarhus Universitet og den danske stat

 ⚖️  ⚖️  ⚖️ 

Hobro BoligforeninG: Der er nu en forbindelse imellem Aarhus Universitet og den danske stat-sagen og Hobro Boligforenings aggressive handlinger imod min familie og jeg. Politimyndigheder er ligeledes involveret. Dokumentation.

Sagens mange dokumenter forefindes gratis at downloade

Udtalt den 8 oktober 2020, 22 oktober 2020, 24 februar 2021 og 26 februar 2021 af den på billedet dybt usympatiske sociopatlignende person, et umenneske der er helt fremmed for os. Ved hver af de forrykte ytringer fra hendes grimme mund, har der været vidner: Nordjyllands Politi, samlever [havenissen], hendes søn (18 år jf. Nordjyske) og dennes ven.

Straffeloven:

17. kapitel

Falsk forklaring og falsk anklage

§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 164 a. Den, som undlader at oplyse omstændigheder, der bestemt taler for, at en for en forbrydelse sigtet eller dømt er uskyldig, skønt dette kunne ske uden at udsætte den pågældende eller dennes nærmeste for fare for liv, helbred eller velfærd eller for forfølgning for vedkommende forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 165. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er begået, såvel som den, der til sådan myndighed indgiver falske klagemål, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

19. kapitel

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

§ 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

27. kapitel

§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af stk. 1, uberettiget

1) åbner et brev eller en anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet eller

2) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i et lukket møde, som den pågældende ikke selv deltager i, eller hvortil den pågældende uberettiget har skaffet sig adgang.

§ 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) skaffer sig adgang til andres gemmer eller

§ 268. Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis

1) en alvorlig beskyldning er usand eller

2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.

Fortællingen om en heksejagt: Om hvad min familie og jeg har oplevet efter at have boet i Hobro, i henved 10 år

 ⚖️  ⚖️  ⚖️ 

Thoughts on Evil and Fighting Evil back: blog

💚

Forlaget Nemesis oprettede jeg i juni 2017 udelukkende foranlediget af nogle oplevelser min familie og jeg havde, og hvor det viste sig at vi ikke oppebar nogen som helst former for retssikkerhed når ansatte i offentlige stillinger bevidst brød de beføjelser, regler og love disse ansatte er underlagt. Inden da havde jeg åbnet en blog på avisen.dk hvor jeg startede med at skrive om oplevelserne omkring mit yngste barns grundskoleforløb, og også generelt om børns manglende rettigheder når de går i skole. Nogle af mine indlæg blev læst af over tusinde læsere, og eet nåede ud til over tre tusinde, men avisen.dk nedlagde muligheden for almindelige bloggere at ytre sig, og derved, for mit vedkommende, at kunne nå ud til et meget større publikum. Løbende har jeg kun kunne tilføje endnu mere til sådanne beretninger, hvor begrebet retsbeskyttelse for almindelige danske statsborgere er den berømte by i Rusland. I samtlige sager har jeg dokumentation på myndighedspersoner- og institutioners, i flere tilfælde, grove lovovertrædelser – og dermed retten på min side, men sådan noget eksisterer kun for de få i staten Danmark. Lov, ret og retssikkerhed kan de fleste af os godt skyde en hvid pil efter.

💚

Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the corrupt because we are too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice

Robert Kennedy

💚

“The first path leads towards genuine democracies, wherein governments are accountable to the publics they govern, and publics have a right to know what leaders do in their name. It is a path along which a free press fosters an informed electorate, capable of making informed decisions at election time. Such principles are not only fundamental prerequisites for democracy, but essential protections against government abuses of all kinds. 

The second path heads down totalitarian terrain, currently being blazed by the Trump administration, wherein governments decide who is free to speak and who is not, including who is a ‘journalist’ and who is not, by granting themselves the power to silence those who make them look bad. This pathway not only spells death to democracy and the public’s right to know, it is a recipe for state-sanctioned abuse (…)

People kept in the dark about their government’s activities, however, are in no position to demand anything of their governments at all, as political philosopher Hannah Arendt reminds us. Down the pathway of governmental secrecy, citizens can kiss goodbye not only to respect for human rights, but to holding their leaders accountable over any issue in which the interests of the elites and the majority clash, whether fossil fuels, climate emergency, racial and economic inequality and injustice, endless wars, mass surveillance or any other public interest matter one might care to name.”

https://newmatilda.com/2019/08/06/talk-to-the-totalitarian-hand-state-responses-to-the-torture-of-julian-assange-morally-disengaging-media-and-what-it-means-for-us-all/

💚

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere

Martin Luther King, 1963

💚

Iben ❤️

🦋

”People say you’re born innocent, but it’s not true. You inherit all kinds of things that you can do nothing about. You inherit your identity, your history, like a birthmark that you can’t wash off (…)”

Hugo Hamilton, The Sailor in the Wardrobe, Fourth Estate, 2006, 1

🦋

‘I am Eichmann,’ I said to my mother one day.

‘But that’s impossible,’ she said. She kneeled down to look into my eyes. She took my hands and weighed them to see how heavy they were. Then she waited for a while, searching for what she wanted to say next.

‘You know the dog that barks at the waves?’ she said. ‘You know the dog that belongs to nobody and barks at the waves all day until he is hoarse and has no voice any more. He doesn’t know any better’.

‘I am Eichmann,’ I said. ‘I am Adolph Eichmann and I’m going to get an ice pop. Then I’m going down to the sea to look at the waves’.

‘Wait,’ she said. ‘Wait for your brother.’

She stands at the door with her hand over her mouth. She thinks we’re going out to Ireland and never coming back home again. She’s afraid we might get lost in a foreign country where they don’t have our language and nobody will understand us. She is crying because I’m Eichmann and there is nothing she can do to stop us going out and being Nazis. She tells us to be careful and watches us going across the street until we go around the corner and she can’t see us any more”

Hugo Hamilton, The Speckled People, Fourth Estate, 2003, 4-5

%d bloggers like this: